Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden BeweegcoachBodymap

 

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Algemene voorwaarden – Bodymap BVBA

  Artikel 1 – Toepassing

  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Bodymap BV (hierna genoemd ‘de Verkoper’) en de koper. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Onderhavige algemene voorwaarden werden meegedeeld aan de Koper vóór het plaatsen van de aankoop door de Koper bij de Verkoper. Door het plaatsen van de aankoop, aanvaardt de Koper de inhoud van de hem toegestuurde factuur en de hem toegestuurde algemene voorwaarden en geeft de Koper te kennen de inhoud ervan begrepen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van annulatie van de aankoop door de Koper blijft 50% van het volledige offertebedrag verschuldigd; tenzij Bodymap BV anders bepaalt. Bodymap BV behoudt het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment naar eigen goeddunken te veranderen. De fysieke of rechtspersoon die de aankoop schriftelijk of mondeling doorgeeft, wordt beschouwd als de koper. Hij staat garant voor de betaling van de factuur, ook al moet deze laatste worden opgesteld op naam van een derde.

   

  Artikel 2 – Voorwerp van de overeenkomst

  Het voorwerp van de overeenkomst omvat aankoop van de e-cursus, De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Verkochte Goederen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat de Verkochte Goederen niet kunnen worden aangewend voor het door de Koper beoogde gebruik of doel. De Koper verbindt zich ertoe de Verkochte Goederen niet zelf, noch door een derde te laten analyseren met het oog op commercialisatie van de Verkochte Goederen. De Koper verbindt er zich eveneens toe, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, intellectuele rechten van welke aard ook, op de aangekochte cursus of de technieken die er aan de basis van liggen te zullen vestigen.

  Artikel 3. Zekerheden

  Bodymap BV behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. Bodymap BV is gerechtigd aankopen te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

  Artikel 4 – Eigendomsoverdracht

  De koper koopt de cursus aan maar wordt geen eigenaar van de cursus.  De Koper zal de aangekochte cursus enkel voor eigen gebruik inzetten en de inhouden niet delen met derden. 

  Artikel 5 – Aanvaarding – gebreken

  De koper koopt de cursus aan met de inhouden die bij aankoop zichtbaar zijn.

  Artikel 6 – Aansprakelijkheid

  Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Verkoper krachtens deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien hij aansprakelijk is, kan de Verkoper in elk geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals onder meer – maar niet beperkt tot – verlies van omzet of elke stijging van de algemene kosten of schade aan derden of goederen van derden. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de Verkoper aan de Koper werd/wordt gefactureerd. De Verkoper is niet gebonden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanbevelingen omtrent de bewaring, de bestemming of het gebruik van de Verkochte Goederen.

  Artikel 7 – Prijs en betaling

  De prijs aangegeven is exclusief B.T.W..

  Artikel 8. Uitdrukkelijk ontbindend beding

  Bodymap BV behoudt zich het recht voor elk contract ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die Bodymap BV kan benadelen. Indien Bodymap BV van dit recht gebruik maakt zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal Bodymap BV gerechtigd zijn de geleverde diensten onmiddellijk te onderbreken. Bodymap BV behoudt zich het recht voor eventueel een schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 9. Vertrouwelijke gegevens en privacy

  Zowel Bodymap BV als de koper garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

  Artikel 10 – Varia

  De nietigheid of onwerkbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of de werkbaarheid van de andere bepalingen ervan. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige of onwerkbare clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige of onwerkbare clausule. Van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de bepalingen van de orderbevestiging, kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de Koper in strijd met de overeenkomst houdt geen afstand in van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de inhoud van de orderbevestiging, door de Verkoper.  

  Artikel 13 – Toepasselijk recht – bevoegdheid

  De overeenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting, is de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden de enige geldige. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zijn ten laste van de klant.

  Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

   

© 2024 Bodymap - Powered by Maatos